Hakkımızda

Hakkımızda

Hej Initiative, çok kültürlü toplumumuzda diyalog ve entegrasyon yoluyla barış ve hoşgörü için çabalayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İşimiz siyasi ve dini açıdan bağımsızdır ve merkezi Stockholm’dedir. Ancak tüm ülke için etkinlikler düzenlemektedir.

Vizyon

Vizyonumuz, barış ve anlayışla daha iyi bir dünya için farklı kültür ve geleneklerde, dinlerde ve fikirlerde farkındalık geliştirmektir. Yeni gelen bireyler için entegrasyonu teşvik etmek ve eğitim ve bilgi alışverişi için ortak bir platform oluşturmak istiyoruz. Gençler arasında çıkabilecek çatışmaları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz ve İsveç toplumunda kültürleri ile kimlikleri arasında bir çatışmaya girmemek için onları desteklemek istiyoruz.

Misyon

Misyonumuz, fikir birliği, karşılıklı anlayış ve kabulün vurgulandığı ortamlar yaratmak ve bu şekilde İsveç toplumumuzda bir gelişmeye katkıda bulunmak için yeni perspektifler ve eylemler sağlamaktır. Kalkınma projeleri ve ortak faaliyetler ile farklı sosyal, kültürel ve ticari alanlarda aynı hedef ve değerlere sahip bireylerin bir araya gelmesine destek ve katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, yerel ve küresel düzeyde insan kaynaklarını nitelemek için toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayan bir vakıf oluşturmak ve geliştirmek.

Üyelerimizin toplumun sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel düzeyini geliştirmelerine ve eğitmelerine yardımcı olmak için fikir alışverişi ve koordinasyon sağlayan çeşitli etkinlikler uygulayarak.

Hedeflerimiz

 • Çok kültürlü toplumumuzda uyum ve bütünleşme yoluyla daha fazla fikir birliği ve kabul elde etmek. İsveç’te farklı kültürler arasında karşılıklı bir anlayışı teşvik etmek. Birlikte yaşamayı ve herkesi yerine kabul etmeyi, karşılıklı hoşgörüyü ve dayanışmayı teşvik etmek.
 • Üyelerin toplum normlarına, farklı kültürel gelenek ve fikirlere ilişkin farkındalığını artırmak, sosyal barışa katkıda bulunmak ve üyelerin kişisel, mesleki, ahlaki ve etik gelişimlerine katkı sağlayacak sosyo-kültürel projeler geliştirmek.
 • Toplum ve yeni gelenler arasındaki oryantasyon sürecinin bir parçası olmak ve kuruluş ve entegrasyon için artan fırsatlar sağlamak. Yeni gelenleri İsveç toplumunda kendilerini yönlendirmeleri ve işbirliği yapmaları için destekleyin ve eğitin, ayrıca motivasyonel konuşmalar şeklinde sosyal ve psikolojik destek sağlayın. Çocuklara, gençlere ve yetişkinlere toplumdaki yerlerini bulmalarında yardımcı olmanın yanı sıra, saygı görmenin önemini anlatmak ve ana dillerini ve kültürlerini güçlendirmek için destek sağlamak.
 • Yaşam boyu öğrenme isteğini teşvik etmek ve güçlendirmek. Aydınlanma ve cesaretlendirme yoluyla çocuklara ve gençlere kimlik sorunlarına yardım etmeye ve kendi potansiyellerini (yeterliliklerini) ve ilgilerini keşfetmelerine katkıda bulunun. Daha ileri çalışmalar için motive edin ve toplumda eğitimli, etik ve ahlaki düşünen bireylerin büyümesine katkıda bulunun.
 • Dünyanın farklı yerlerinde ihtiyacı olan insanlar için bağış toplama faaliyetlerini koordine etmek ve hayır kurumlarıyla işbirliği içinde ortak projeler geliştirmek.
 • Dünyada meydana gelen insan hakları ihlalleri için kamuoyu oluşturmaya çalışmak ve insan hakları kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 • Ortak hedeflerle ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmak.

Yöntemler

Aşağıdaki yöntemlere dayanarak, işletme amaç ve hedeflere ulaşmak için çabalar.

 • Konferanslar ve dersler
 • Seminer ve atölye çalışmaları
 • Kurslar ve eğitim
 • Paneller
 • Sergiler ve fuarlar
 • Etkinlik
 • Kamplar ve Geziler
 • Çalışma ziyareti
 • Müsabaka
 • Spor aktiviteleri
 • Sanatsal etkinlikler – tiyatro ve sinema ziyaretleri
 • Kültürel aktiviteler
 • Seyahat
 • Bit pazarları
 • Özel gün kutlamaları

Yayınlarımız

Bu çalışma büyük çoğunluğunu 2016 temmuz ayında ve sonrasında Türkiye’ de yaşanan zulüm ve hak ihlalleri nedeniyle ülkelerinden ayrılıp İsveç’ e göçen bir topluluğa yönelik yapılmıştır. Çalışma ile göçmenlerin çok çeşitli yönlerden mevcut yaşantı ve durumlarının tespit edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi ve bunun yanı sıra topluma katkı sağlayabilecekleri alan ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü olan bu çalışmaya Kasım 2019’ da başlanmıştır. 2020 Şubat ayında 278 yetişkin ve 51 genç/çocuk katılımcı ile iki ayrı kitleye anket çalışması düzenlenmiştir. Anket bulgularının yanı sıra sonuçlarına dair değerlendirme ve öneriler de içeren bu rapor ise Kasım 2020’ de tamamlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, ankete verilen yanıtlar grafikler yardımıyla istatistiki veriler şeklinde sunulmaya çalışılmıştır. Sonraki bölümlerde ise anket sorularına verilen yanıtlar esas alınarak iş ve kariyer planlama ve dil eğitimi gibi entegrasyon ve topluma katkı süreçleri, dini, kültürel ve manevi açılardan destek sağlanması, hizmet hareketinin işleyişi, Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin anlatılması ile çocuk ve gençlere dair konularda değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir. Raporun çok geniş bir yelpazede birçok konuyu ele alması bağlamında İsveç’ e göç etmiş yeni beşeri sermayenin durum, ihtiyaç, talep ve beklentilerini azami derecede yansıttığı düşünülmektedir. Bu nazarla rapor, sonrasında yapılabilecek projeler ve faaliyetler için bir zemin oluşturan kaynak niteliği taşımaktadır. Öte yandan, katılımcıların ihtiyaçlarına göre belirlenen ve raporda bahsedilen bazı konu başlıklarında çalışma grupları oluşturularak konular daha detaylı ve nitelikli bir şekilde ele alınabilecek ve bu minvalde topluma katkı sürecinde bir sistem ve devamlılık sağlanabilecektir.

Aşağıda ki linkimizde tüm yazımız mevcuttur.

Kuzeye Kayan Yıldızlar